ر جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور تامین موجبات برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه و اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توانبخشی و سالمندان نیازمند وآموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تامین موجبات و تشویق جلب مشارکت و فعالیت گروههای داوطلب و موسسات غیر دولتی ، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شود .