بنیاد کودک در سال 1994 بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی و با هدف ساده کمک به کودکان در حال تحصیل و نیازمند تاسیس گردید. <br /> میل به این هدف با تامین نیازهای تحصیلی ، درمانی، غذائی و سایر خدمات به کودکان باهوش و نیازمند میسر می شود.