انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب موسسه خیریه‌ای است که در جهت تحقق بخشیدن به سه هدف بنیادین ذیل در سال 1378 با شماره 11203 به ثبت رسید. <br /> 1- پیشگیری 2- توانبخشی 3- تساوی فرصتها