هفته نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیروان پرتیراژترین نشریه مناطق کردنشین ایران است.