ماهنامه فنی مهندسی راه و ساختمان به عنوان یك نشریه خبری و آموزشی در زمینه مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و صنعت ساختمان از اوایل سال 1382 با مجوز وزارت ارشاد اسلامی شروع به كار نموده و هم اكنون با تیراژ قابل قبول، ضمن توزیع در سراسر كشور اعم از كیوسكهای مطبوعاتی، مشتركین، كتابخانه ها، تولید كنندگان كالاهای ساختمانی و ... بزودی به عنوان یك نشریه بین المللی در آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، اروپا و آمریكای شمالی حضوری فعال خواهد داشت. این نشریه با بهره گیری از تجربیات و معلومات اهل فن و هیئت های محترم علمی دانشگاه های كشور و همچنین حضور دائمی در دانشگاه ها و همایشها و مراكز خبری، نهایت سعی خود را در انعكاس تازه ترین رویدادها و مقالات علمی به عمل می آورد.