خبرگزاری كشاورزی ایران به منظور اطلاع رسانی در حوزه كشاورزی، توسعه روستایی و اقتصاد كشاورزی با هدف شكل گیری نظام جامع اطلاع رسانی برای ایجاد گردش اطلاعات مورد نیاز <br /> دست اندركاران، متخصصان و كارشناسان بخش كشاورزی، سرمایه گذاران، تشكلهای غیردولتی، مولدین، سرمایه گذاران و بهره برداران این بخش فعالیت می كند.