برای آمدنمان به زعم خود دلایل موجهی داشتیم. مثلا چیزهایی می دانیم. چیزهائی می آموزیم و چیزهایی را در توجه و تماشا به راه و روش تبدیل می کنیم. پس بر این باوریم که می توانیم دانسته ها و یافته های خود را به دیگران منتقل سازیم. به همانانی که شوق یافتن و دانش افزائی دارند. دلایل به همین سادگی است.