توجه و استفاده از هشدارها و اطلاعیه های هواشناسی گامی در جهت کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله خشک سالی - سیل - طوفان و یخبندان در این راستا اداره کل هواشناسی لرستان اقدام به نشر اطلاعیه و هشدارهای بر اساس موقعیتها و شرایط جوی مختلف نموده است بنابر این بکارگیری و توجه به اطلاعیه های فوق موجبات آسودگی خاطر و بهره مندی بیشتر از الطاف الهی را برای شمافراهم می آورد.