اولین ایستگاه هواشناسی در استان فارس در سال 1327در شیراز تا سیس شد.این ایستگاه سپس بدلیل نیازهای امور هوانوردی به محوطه فرودگاه شیراز منتقل گردید.