نشریه الکترونیکی آوای نو افغانستان صدای حرکت تکاملی سرزمین باستانی افغانستان به سمت جامعه مدنی است. عدالت اجتماعی دموکراسی و پلورالیزم سیاسی سه شاخصه ای است که با معرفت پویای دینی جامعه را به سمت کمال جهت میدهد.