گروه خیریه فضه جهت یاری رسانی به خانواده های بی بضاعت و نیازمند جامه و سالمندان و عقب ماندگان جسمی و ذهنی و ... آماده دریافت کمکهای مردمی می باشد.