آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dadkhahi.netfirms.com
حقوق اداری و استخدامی
حقوق اساسی و مدنی
قوانین و مقررات بازرگانی
قوانین و میثاقهای بین المللی
حقوق بهداشت محیط
حقوق بیمه
حقوق بین الملل
حقوق پزشکی
حقوق تکنولوژی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق جزا
حقوق حمل و نقل
حقوق خانواده
حقوق شهرداری
حقوق کار و امور اجتماعی
حقوق و کامپیوتر
قوانین مالیاتی
حقوق وکالت
عنوان انگليسى dadkhahi
عنوان فارسى سایت حقوقی دادخواهی
توضيحات سایت حقوقی دادخواهی به مسایل حقوقی می پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader