شهرستان كازرون ، با پیشینه ای تاریخی و مناطق دیدنی و جذاب ، از شهرستانهای مهم استان فارس و كشور پاك و سر بلند ایران است . آثار ارزشمند و پر جاذبه ای چون شهر تاریخی بیشاپور و تنگ چوگان ، دریاچه پریشان ، دشت های سر سبز و پر طراوت شقایق و نرگس و رودها و چشمه های زلال كه هر یك به تنهائی ساعت ها چشم هر بیننده ای را مسحور زیبائی خود می نماید در كنار مردمی خونگرم ، مومن ، مبارز ، آگاه و سختكوش ، تركیبی از عظمت و زیبائی می آفریند كه نقاش طبیعت با دست توانای خویش در تابلوئی زیبا به نام « شهرسبز» ترسیم نموده است .