> سازمان ثبت احوال کشور
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nocrir.com
آشنایی با سازمان
تشکیلات سازمان
وظایف سازمان
خدمات شناسنامه
خدمات کارت شناسایی
اطلاعات آماری
راهنمای مراکز ثبت احوال
عنوان انگليسى nocrir
عنوان فارسى سازمان ثبت احوال کشور
توضيحات سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد
مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلا غی را اجرا می نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader