درگاه الكترونیكی استان به عنوان كاملترین واسط الكترونیكی استان تمامی اطلاعات مربوط به خدمات دولتی، شورای اسلامی، شهرستانهای استان، پیشینه تاریخی و فرهنگی، مشاهیر و مفاخر استان، جاذبه های گردشگری، جاذبه های تاریخی ،جغرافیای سیاسی ،جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، وضعیت كلان اقتصادی، كشاورزی، صنعت معدن ،بازرگانی ، راه و ترابری، انرژی، توسعه شهری و روستایی، تربیت بدنی، شاخص های بهداشت و درمان، موسسات درمانی و بیمارستانها، بانكها ، آموزش، فناوری اطلاعات و دین مذهب را در اختیار شما قرار می دهد.