> بانک اطلاعاتی 6M
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sheshmim.com
عنوان انگليسى sheshmim
عنوان فارسى بانک اطلاعاتی 6M
توضيحات بانکهای اطلاعاتی (باشگاه 6M) با جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات به منظور تحقیق و توسعه و ارتقاء کمی و کیفی شرکت ها، سازمانهای کشورمان بویژه شرکتهای ساختمانی، شرکتهای پیمانکاری و مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی ، شرکت های تاسیساتی و تجهیزاتی و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تشکیل شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader