نگاه مجله اینترنتی ورزش به ورزش یک نگاه مطبوعاتی صرف نخواهد بود و سعی خواهیم کرد به بالابردن دانش عمومی در زمینه ورزش کمک کنیم تا مسائل حاشیه ای ورزش. هدف ما آن است که به ورزش خاصی تکیه نکنیم و تا آنجا که در توان ما است به ارائه دانستنی های مفید راجع به تمامی ورزشها بپردازیم اما پر واضح است که اطلاعات و اخبار در زمینه برخی از ورزشها به مراتب بیشتر از سایر ورزشها می باشد و ما نیز مجبور هستیم به همین نسبت به ارائه مطالب بپردازیم.