مؤسسه تحقیقات آب پس از اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری در سال 1380 رسماً هویت یافت و از نیمه دوم سال 1381 عملا ًفعالیت خود را آغاز نموده است .