شبکه خبری آب ایران متعلق به شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران می باشد.