دفتر روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو به منظور ساماندهی، انسجام، گسترش و تسهیل جهت دستیابی به اهداف بلند مدت اطلاع رسانی در این وزارتخانه نسبت به تهیه، تدوین و ابلاغ «آیین نامه اطلاع رسانی وزارت نیرو و شركت های تابعه و وابسته» در سال 1381 اقدام نمود.