پژوهشکده صنایع رنگ ایران تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.