ایران کشوری است با سرزمینی پهناور وبیش ازچهارهزار سال تمدن یکپارچه , که از آغاز عصر جمهوری اسلامی در سال 1357 تغییراتی بنیادین و شگفتی هایی نمادین در اقتصاد , صنعت , سیاست و تمامی زوایای زندگی اجتماعی آن رخ نموده است. روابط دو کشور ایران و استزالیا نیز از این رخداد بی بهره نبوده است.