دکتر نوشیروان کیهانی زاده با این عقیده که هرچه که امروز «خبر» خوانده می شود فردا «تاریخ» خواهد بود که شرح گذشته است و «تاریخ» هویت یا سرمایه معنوی یک ملت است که تا زمانی که این سرمایه را حفظ کند پایدار خواهد ماند، اواخر دهه 1340 خورشیدی درصدد برآمد که «تاریخ وطن» را به قالب روزنامه نگاری بازگرداند و اصطلاحاً «ژورنالیست» کند تا بتوان آن را به نام «خبر» در رسانه ها منتشر کرد؛ زیرا کتابهای تاریخ در دسترس همگان قرار نمی گیرد و همه رویدادهای گذشته را هم نمی توان به صورت داستان (ناول) درآورد.