> فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mafiri.ir
عنوان انگليسى mafiri
عنوان فارسى فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی ایران
توضيحات این فدراسیون در سال (۱۹۰۲) در هامبورگ بصورت اتحادیه كل اتومبیل كه بعدها بصورت اتحادیه بین‌المللی كلوپ اتومبیل در سال (۱۹۰۶) شناخته شد تأسیس گردید. اساسنامه آن طی سالهای مختلف تغییر كرده تا بصورت فعلی درآمد. در حال حاضر مقر آن در پاریس می‌باشد. هدف از تأسیس بین‌المللی اتومبیل توسعه و ترتیب حركت، گردش و یا عبور و مرور وسایل نقلیه جاده‌ای، در تمام كشورها، كمك به حل مسائل روزانه آمد و شد اتومبیلرانان، ترتیب و گسترش مسابقات اتومبیلرانی، حل مسائل فنی و عملیاتی مربوط به وسایل نقلیه موتوری و حفظ منافع اتومبیلرانان می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader