> سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.imo.org.ir
تاریخچه سازمان
نمودار تشکیلاتی سازمان
دهیاریها
مرکز پژوهشهای شهری و روستایی
عنوان انگليسى imo
عنوان فارسى سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
توضيحات طرح موضوع تشکیل سازمان شهرداریهای کشور ، سابقه ای در حدود چهار دهه دارد ، اما با وجود وفاق نظری وعملی به ظاهر عمومی بر سر ضرورت چنین تشکیلاتی در نظام مدیریت شهری کشور ، هیچ گاه این امر تحقق نیافته است .گویا اکنون مسئولا ن ذیربط عزم خود را برای تشکیل این سازمان جزم کرده اند . این مقاله با بازشناسی تحولات وسابقه قانونی وتشکیلاتی این سازمان در چند دهه گذشته به موضوع اهداف و وظایف آن پرداخته وموانع تشکیل آن را بر می شمارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader