این سایت متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران می باشد.