این سایت متعلق به گروه نرم افزاری کاشان تایمز است که تا کنون بیش از ده ها برنامه کاربردی تحت اینترنت و چندین سایت و پروژه نرم افزاری را طراحی کرده است.این سایت علاوه برآموزش حاوی قسمتهای مختلفی از جمله سرگرمی واخبار می باشد.