این سایت حاوی آموزشهای آنلاین مبانی کامپیوترواینترنت است.