مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات كودكان، نهادی غیردولتی است كه در سال ۱۳۷۹ پایه گذاشته شد. این نهاد از سوی پژوهشگرانی بنیاد نهاده شده است كه كار پژوهش تاریخ ادبیات كودكان را در سال ۱۳۷۶ به شكل فردی آغاز كردند و اكنون در چارچوب این مؤسسه با بیش از ۵۰ عضو در تهران و شهرهای بزرگی چون اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، یزد، اهواز و قم به كار خود ادامه می‌دهند. دفتر این مؤسسه در تهران است. شیوه همكاری با این مؤسسه به دو شكل كار رسمی و كار داوطلبانه است.