دانشگاه ایالت واشنگتن در برگیرنده دانش آموزانی است که از ۲۲۵۰۰ ایالات مختلف سراسر دنیا در آن جمع شده اند.