سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی به عنوان پیشتاز امر پژوهش در وزارت آموزش و پرورش درسال 1365 با تشکیل ستاد تحقیق و بررسی،فعالیتهای پژوهشی خود را آغاز کرد در سال 1376 بخش تحقیقات سازمان با عنوان کارشناسی تحقیقات به فعالیتهای خود ادامه داده از تیر ماه سال 1381 با تلاش مستمر مسئولین ذیربط پژوهشکده کاربردی تعلیم و تربیت استان راه اندازی گردید .