سایت فرهنگ ایثار، با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و هماهنگی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و ارتباط فعال با آئین‌نامه هیأت محترم دولت در تشكیل شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط دبیرخانه این شورا راه‌اندازی گردیده است. ارائه نظرات سازنده و پیشنهادات شما بازدیدكننده محترم می‌تواند راهگشای ما در انجام بهتر مسئولیت ما باشد.