نسخه چاپی مجله نمایه که از سال 1370 احصا وپردازش وسایل مندرج در روزنامه ها ونشریات علمی وفرهنگی را مورد توجه قرار داد فصل مشترکی بین محتوای مطبوعات وعلوم اطلاع رسانی پدید آورد . در میان وسایل ارتباط جمعی مطبوعات دارای ویژگی های ممتازی است که هیچ یک از دیگر وسایل توانایی ها وشفافیت های آن راندارد.