شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو) با بهره گیری از دانش و تجربیات طولانی جمعی از مهندسان و مدیران پروژه های بزرگ ملی و به پشتوانه علمی، فنی و مالی شرکت توسعه مهندسی ایرانیان (شرکت مادر) و سایر شرکت های اقماری ایرانیان جهت نیل به اهداف خود تشکیل شده و فعالیت می کند.