شـرکـت در تاریخ 10/5/1361 تحت شماره 3601 در اداره ثبت شرکتهـای اصفهـان بـه ثبت رسیـد و براسـاس مبایعه نامه فی مابین سهمامداران قبلی شرکت وشرکت پاکسان (سهامی عام) در خرداد ماه 1374 خریداری شده است و برابر صورتجلسه مجمع عمـومی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 20/10/1378 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید .