شرکت سیمان صوفیان ( سهامی عام ) در سال 1345 تاسیس و تحت شماره 39 در ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی ثبت گردید.