در تیرماه سال 1375 با حمایت معنوی وزارت مسکن و شهرسازی و البته بدون حتی یک ریال منابع یا امتیازات خاص دولتی، برای هدایت سرمایه‌های کوچک و متوسط در بخش مسکن و ساختمان تشکیل شد. حضور فعال بیش از پنجاه هزار نفر در پذیره‌نویسی سهام از سراسر کشور،‌ نشانة استقبال وسیع مردمی از تشکیل این شرکت بود.