مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1379 بر اساس ماُموریت محوله از طرف طرح کاراد به سرپرستی دکتر محمــود احمدپـور دریانی تشکیل گـردید و ماُموریت این مرکز از طرف طرح مذکور، اشاعه و ترویج فرهنـــگ کــارآفرینی در محیط دانشگاه و صنعت با استفاده از روشهای پیشرفته آموزشی و پژوهشی تعیین شد.