طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی به منظور ارتقاء توانایی های مهندسی و ساخت داخلی توسط وزارت صنایع برنامه ریزی شده و اجرا می گردد.