> انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hrmsociety.ir
معرفی انجمن
اعضای هیأت مدیره
ساختار سازمانی انجمن
اعضاء حقوقی انجمن
اطلاع رسانی
تماس با انجمن
عنوان انگليسى hrmsociety
عنوان فارسى انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
توضيحات انجمن مدیریت منابع انسانی در راستای اشاعه فرهنگ ، توسعه دانش و ارتقای سطح پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی‌در نظر دارد بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش مدیریت منابع انسانی و توسعه نظام‌های مربوطه سروکار دارند، ارتباط برقرار نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader