> شرکت ذوب آهن اصفهان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.esfahansteel.com
عنوان انگليسى esfahansteel
عنوان فارسى شرکت ذوب آهن اصفهان
توضيحات سـازمـان ذوب آهـن ایـران بـه مـوجب قانون 23 دیماه 1338 شمسی برای تاسیس کارخانه ذوب آهن تشکیل شد شناسایی مواد اولیه در معادن ذغال سنگ ایریکا-کاجره-گلمرود و زیـراب و معـدن سنـگ آهـن بافق چادرملو و شمس آباد انجام و پس از آگـاهی از میزان ذخیره و نوع این مواد از خدمات مشورتی کارشناسان فرانسوی ایریسید برای تدویـن اصول کلی طرح ذوب آهن استفاده بعمل آمد و موسسـه مهندسـی مشاور ایریسـید حـالات مختـلفی را برای احـداث کـارخــانه مـورد مطـالعـه قـرارداد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader