> کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranflour.com/persian.htm
تاريخچه کانون
اعضاء هيأت مديره
انجمن هاى عضو کانون
کارخانجات صنايع آرد
هسته خودکفايى ـ تحقيقاتى صنايع همگن آرد و نان
تاريخچه
اعضاء هيأت مديره
انتشارات
اخبار
شركت تحقيقاتى و خدمات مهندسى صنايع همگن آرد و نان
تجارت
عنوان انگليسى iranflour
عنوان فارسى کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران
توضيحات بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران , حداقل 10 کارفرما که در یک رشته خاص فعالیت دارندمیتوانند برای دفاع از حقوق مشروع و قانونی خود تشکیل انجمن صنفی بدهند.
در این راستا تا کنون 15 انجمن صنفی توسط کارخانه های آرد در سراسر کشور تشکیل شده است . این انجمنها برای دستیابی به موقعیت بهتر و هماهنگی در سطح ملی اقدام به تشکیل کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران در تاریخ 01 / 09 / 1378 نموده اند .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader