> نرم افزار مترجم پارس
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parstranslator.com
عنوان انگليسى parstranslator
عنوان فارسى نرم افزار مترجم پارس
توضيحات نرم افزار مترجم پارس یک سیستم ترجمه ماشینی است که متن انگلیسی را به جمله های فارسی ترجمه می نماید.
اولین نگارش تجاری مترجم در شهریور ماه 1376 به عموم عرضه گردید و آخرین نگارش ارتقاء یافته مترجم پارس در خرداد ماه 1383 ارائه شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader