این آسایشگاه در نزدیکی شهر تهران در کشور ایران واقع شده است.