نشریه دانش و مردم یک نشریه فرهنگی، آموزشی و معلومات عمومی است.