نشریه چیستا یک نشریه سیاسی، اجتماعی، علمی، ادبی و هنری است.