این سایت متعلق به نشریه بین المللی ایرانگردی، جهانگردی و هتلداری مسافران است.