این فصلنامه به دو زبان انگلیسی و فارسی چاپ می شود.