تکاپو مجله ای الکترونیکی است که توسط جمعی از علاقه مندان نشر الکترونیک در اصفهان و تهران منتشر میشود و به هیچ گروه ،تشکل و یا موسسه ای وابسته نمی باشد.