آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.alhakeem.com
عنوان انگليسى alhakeem
عنوان فارسى آیت الله سید محمد سعید حکیم
توضيحات این پایگاه متعلق به آیت الله سید محمد سعید حکیم می باشد. در این سایت فرمایشات ایشان به سه زبان انگلیسی، عربی و اردو وجود دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader